آمار بازديد
  
امروز : شنبه 00/8/1
 
برای مردان بزرگ بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهند يافت یا راهی خواهند ساخت
 
آیا می دانید؟750 مدال در زمینه های علمی و ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کسب گردیده.
 
سخن مشاور:به زندگی لبخند بزنیم تا با ایجاد شادی در خود ودیگران دنیای بهتری داشته باشیم
 

محمد احمدی ده قطب الدینی: آموزش ابتدایی---روانشناسی

رضا میرزایی راد: کارشناسی ارشد روانشناسی -- کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

رضا ابراهیمی: مدیریت بازرگانی---حسابداری

مژده شفیعی: ادبیات فارسی---زبان انگلیسی

محمد خواجه زاده: عمران

محمد منگلی: معماری---هنر

حسین نورمحمدی:ریاضی

حلیمه نورمحمدی:برق

علی بمانی: تربیت بدنی

خدیجه رضایی: قرآن

حسین انصاری: معارف

عباس گنجی پور:مکانیک

علی جدیدی:علوم سیاسی

علی عبدالعظیمی: کامپیوتر

بازگشت