آمار بازديد
  
 
برای مردان بزرگ بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهند يافت یا راهی خواهند ساخت
 
آیا می دانید؟750 مدال در زمینه های علمی و ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کسب گردیده.
 
سخن مشاور:به زندگی لبخند بزنیم تا با ایجاد شادی در خود ودیگران دنیای بهتری داشته باشیم
 

مسئول دفتر فرهنگ اسلامی:عبدالله قدیمی نژاد

کانون قرآن وعترت خواهران:خدیجه رضایی

کارشناس دفتر فرهنگ: مجید فدایی

تلفن تماس:دفترفرهنگ03434385005

کانون قرآن وعترت:03434381009
بازگشت