تقویم آموزشي نيمسال اول 98-97

1397/06/28 (1:55:59 PM)

 زمان انتخاب واحد: 10 لغايت 21 شهريور ماه
حذف و اضافه: 7 لغايت 12 مهرماه
شروع كلاسها: 24 شهريورماه