زمان حذف و اضافه نیمسال اول 97

1397/07/06 (10:20:33 AM)

 زمان حذف و اضافه نیمسال اول 97، 7 مهرماه لغایت 12 مهرماه می باشد.